„Cold times“

„Cold times“

„Cold times“

Fotografin: Olga Ryder (FB)

Modele:

Tagaev Egor (FB)

Kruchkova Mary

Styling: Pozdnyakova Alena (FB)

Make-Up: Mary Kovaleva

Haare: Khrabrova Valery

>> weiterlesen